Skip to content

Tag: China

Zakendoen in China

Tips & Tricks: Zakendoen in China

Wat moet u weten voordat u zaken gaat doen met China ?

Zakendoen in China is anders dan zakendoen in het Westen. Door cultuurverschillen kan het een uitdaging zijn om zaken te doen met Chinezen.Boudewijn Poldermans, meer dan 40 jaar actief in China, geeft een korte introductie van waar u rekening mee moet houden als u zaken doet in China.

Do’s and dont’s bij Zakendoen in China

Deel dit artikel via:

De China Strategie van het Kabinet is geen Strategie

De China Strategie van het Kabinet is geen Strategie

Op 15 mei presenteerde minister van buitenlandse zaken Stef Blok op verzoek van de Tweede Kamer de langverwachte “Beleidsnota met de strategie van Nederland ten aanzien van China”.

"Bij een strategie zijn er duidelijke doelstellingen geformuleerd"

Wat na lezing meteen opvalt is dat dit geen strategie is, maar meer een aanzet om tot een strategie te komen. Het zou ook het “jaarverslag van het overheidsnetwerk in China” genoemd kunnen worden. Wat er nu is gepresenteerd is meer een overzicht van de relatie die Nederland met China onderhoudt op velerlei terreinen en een opsomming van de problemen en risico’s die er bestaan en de mogelijke impact daarvan op de Nederlandse samenleving, maakindustrie en bedrijfsleven.

Bij een strategie zijn er duidelijke doelstellingen geformuleerd om over een langere termijn iets te bereiken en is van tevoren vastgesteld welke stappen er genomen moeten worden door wie en welke investeringen, financiële- en andere middelen daarvoor nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. “We moeten kansen grijpen” maar welke kansen dat precies zijn wordt niet vermeld. “100 experts” zouden gedurende één jaar geraadpleegd zijn. Nooit geweten dat er in Nederland zoveel China experts zijn, voor zover die überhaupt bestaan. Onduidelijk is wie er vanuit het bedrijfsleven geconsulteerd zijn, ook omdat er een behoorlijk aantal onderwerpen niet of te oppervlakkig geadresseerd zijn. Voorstellen welke concrete acties er ondernomen zouden moeten worden zijn in ieder geval niet terug te vinden of zijn onderbelicht gebleven.

Niet het kabinet en de politiek maar het bedrijfsleven, de maakindustrie en de universitaire wereld moeten een China Strategie hebben. Ieder bedrijf, ook al doet het nog geen zaken met China moet een China strategie hebben en zich al terdege bewust zijn of zich op de hoogte stellen van wat zich allemaal in zijn sector afspeelt in China of zijn marktpositie gaat beïnvloeden. En vooral hoe het zich daartegenover moet opstellen, offensief of defensief.

"Deze notitie komt rijkelijk laat"

Deze notitie komt rijkelijk laat. Te betreuren is dat meer dan 10 jaar geleden reeds gewaarschuwd is door ervaren Chinagangers van het eerste uur, door de T.U. Delft, door de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie,  Nyenrode en anderen, over wat er stond aan te komen uit China op technologisch gebied. Een van de voorstellen was dat daar serieus onderzoek naar gedaan zou moeten worden, onder andere door het oprichten van een China platform. Dat werd echter afgeschoten door de toenmalige minister van Economische Zaken. Te weinig wordt beseft, vooral door MKB bedrijven dat ze nu wellicht nog complementair zijn met de vraag uit China maar in de toekomst onherroepelijk, direct of indirect last gaan krijgen van China en niet meer zullen kunnen concurreren. Verbazingwekkend is dat FME naar aanleiding van deze kabinetsexercitie commentaar levert op dit rapport maar nu pas met eigen voorstellen komt om ook in de toekomst concurrerend te blijven ten opzichte van China. Ook FME had al jaren geleden een eigen China strategie moeten hebben geformuleerd.

Chinese investeringen

Over Chinese investeringen en het belang daarvan voor de Nederlandse economie wordt niets vermeld. Er wordt slechts het geaccumuleerde geïnvesteerde bedrag vermeld. Ook worden er alleen maar “520 Chinese dochterbedrijven” genoemd. Het totaal aantal eerste generatie Chinese bedrijven die geregistreerd zijn in Nederland bedraagt echter meer dan 10.000 en daarvan is naar schatting maar rond de 20% actief in de horeca. Daarnaast zijn er ook nog de bedrijven van tweede en derde generatie Chinezen die moeilijker in kaart te brengen zijn.

Waar de opstellers van deze notitie zich wel terdege van bewust zijn is het belang om samen met Europese en andere bondgenoten op te trekken, willen wij als klein land concessies kunnen afdwingen van China en het zich laten houden aan internationale spelregels.

 

Politiek gezien is Nederland niet interessant en niet belangrijk voor China.

Waar de opstellers van deze notitie zich wel terdege van bewust zijn is het belang om samen met Europese en andere bondgenoten op te trekken, willen wij als klein land concessies kunnen afdwingen van China en het zich laten houden aan internationale spelregels.

Geluiden uit de politiek en samenleving roepen om een harde opstelling ten aanzien van China. Dat is nou juist het allerlaatste wat Nederland moet doen, want dan zullen wij er meteen uitgepikt worden en krijgen we “straf” van China. Dat is in het verleden enkele malen gebeurd en waardoor Nederland fors op achterstand kwam te staan. China gaat echt niet op bilateraal politiek niveau naar Nederland luisteren of haar economische of politieke systeem aanpassen. Daar moeten we geen enkele illusie over hebben. Ook moet Nederland niet op zijn eentje China de les gaan lezen op het gebied van mensenrechten, behandeling van Oeigoeren, Tibet, Taiwan, Hong Kong, Vrijheid van Meningsuiting, internetbeperkingen, godsdienstvrijheid, het sociale veiligheidssysteem, internationale politiek, Zuid Chinese zee, pluralisme, C17 + 1, agressieve militaire activiteiten etc.

China zal dan reageren dat Nederland zich niet moet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. De reactie zal dan zijn dat ook mensenrechtenschendingen van Nederland tijdens het koloniale verleden en andere meer recente gevallen aan de orde gesteld zullen worden. 

Politiek gezien is Nederland niet interessant en niet belangrijk voor China.

Gevoelige onderwerpen moeten op multilateraal niveau besproken worden en kunnen alleen door middel van machtspolitiek aangepast of afgedwongen worden. Onder andere via Brussel. De EU is al 14 jaar lang de grootste handelspartner van China en de laatste 10 jaar investeert de EU tweemaal zoveel als de VS in China en dus een partij waar China serieus rekening mee zal moeten houden.

5G en Huawei

Van meerdere kanten is de vraag gesteld waarom er geen aandacht is besteed aan 5G en Huawei in dit rapport. Er wordt door de opstellers niet gerept over het feit dat dat een separaat traject betreft. In maart is in Brussel afgesproken met andere EU lidstaten dat ieder land een individuele risicoanalyse zou maken, – in Nederland onder leiding van de NCTV – en dat die voor 30 juni afgerond moet zijn waarna er samen met de ENISA, het EU agentschap voor netwerk en informatiebeveiliging, voor 1 oktober een “5 G risicokaart” opgesteld moet zijn om zo nauwkeurig mogelijk te weten wat de meest kwetsbare onderdelen zijn, bij zowel soft-als hardware. Daarna zal een gezamenlijk standpunt bepaald worden hoe en door welke partijen wel of niet 5 G netwerken kunnen worden aangelegd. Daar heeft ook Huawei mee ingestemd.

De EU-China Summit

Wat opvallend is, is dat er niets vermeld wordt – alleen een verwijzing naar een voetnoot – over de resultaten van de 21ste EU-China Summit die op 9 april jl. in Brussel afgerond werd en waarvan de uitkomsten vastgelegd zijn in een gezamenlijke verklaring waar 10 maanden over onderhandeld is. De inhoud van deze joint statement mag historisch genoemd worden, mits de gemaakte afspraken, waarover pas op het allerlaatste moment overeenstemming is bereikt inderdaad ook nagekomen en geïmplementeerd worden.

De meest in het oog springende onderwerpen zijn de toezeggingen van Premier Li Keqiang dat de markt verder opengesteld zal worden voor buitenlandse investeerders en dat die bedrijven niet langer gedwongen kunnen worden om gevoelige know-how over te dragen bij het aangaan van een joint venture. Dat is ook een van de onderwerpen die onderdeel zullen gaan uitmaken van de nieuwe EU-China Comprehensive Investment Agreement.

Er zal een geschillencommissie opgezet worden om klachten te behandelen.

De meest vergaande concessie die er door de Chinese zijde is gedaan betreft het terugdringen van staatssteun. Dat is overeengekomen en vastgelegd in een Memorandum of Understanding met betrekking tot Staatsubsidies en Eerlijke Concurrentie – dat is de VS tot nu toe niet gelukt – en dat er jaarlijks een evaluatie zal plaatsvinden om na te gaan of de gemaakte afspraken ook inderdaad nagekomen zijn. China heeft ook toegezegd om samen met de EU de WTO te hervormen en de regels, onder andere op het gebied van staatssteun, aan te passen. De afspraken hierover moeten geformaliseerd zijn voor de aanstaande G-20 top eind juni in Tokio.

Aanbevelingen

Boudewijn Poldermans

Mei 2019

Deel dit artikel via:

Seminar “Made in China 2025 – Your Business with China”

Seminar “Made in China 2025 – Your Business with China”

Deelname: Gratis (leden van de NCBC en van de Rabobank krijgen voorrang)

20 november 2018, 14:00 – 19:00

De Netherlands China Business Council, Rabobank en Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) nodigt u uit om deel te nemen aan het seminar “Made in China 2025  – Your Business With China.”

Tijdens het evenement zal de nadruk liggen op het plan “Made in China 2025” dat in 2015 werd onthuld door de Chinese premier Li Keqiang en dat nu op grote schaal wordt geïmplementeerd. Daarnaast zullen de ontwikkelingen met betrekking tot China’s Belt and Road Initiative (BRI) worden behandeld.

Tijdens het evenement krijgen deelnemers informatie over de zakendoen met China, en de vele mogelijkheden.

Speciale gastspreker op het evenement is Mr. Bo Ji, vice-decaan van de prestigieuze Cheung Kong Graduate School of Zakelijk (CKGSB). De in Beijing gevestigde universiteit heeft ook campussen in Londen en New York. CKGSB heeft ongeveer 15.000 alumni, waarvan tweederde de titel van voorzitter / CEO van een groot Chinees bedrijf heeft verworven (o.a. Jack Ma van Alibaba en de CEO’s van Sinopec en Tencent). Het curriculum van de universiteit is gericht op het creëren van bewustzijn bij de Chinese Business Leaders van het westerse denken.

Deelname is gratis.

Programma

14:00 Opening by Jochum Haakma (NCBC)

14:15 Welcome by Wilco Hendriks (Rabobank)

14:30 Keynote speech Mr. Bo Ji (CKGSB) “China’s ambitious international innovation strategies – Made in China 2025 and the BRI”

15:30 Coffee break

16:00 Panel discussion on China’s expanding economic presence in Europe and Q&A

17:00 Drinks

19:00 End of meeting

Organisatoren

Netherlands China Business Council, Rabobank and CKGSB

Deel dit artikel via:

Bedrijfsbezoek aan het NVWA samen met provincie Jiangsu FDA

Provincie Jiangsu & CFDA

Werkbezoek provincie Jiangsu

 

Deze week is een delegatie uit de provincie Jiangsu op werkbezoek in Nederland. Deze delegatie bestaat uit 17 leden van de provinciale en stedelijke Chinese Food & Drug Administration (CFDA). De delegatie is in Nederland om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse aanpak van onder ondere voedselveiligheid en certificering. We hebben woensdag 10 oktober de Nederlandse counterpart, het NVWA, bezocht en gesproken over risico’s en beheersing van de supply chain. Het NVWA speelt overigens ook een belangrijke rol wanneer je als Nederlandse producent of handelaar naar China wilt exporteren.

Daarnaast zullen er nog een aantal bezoeken gebracht worden aan Nederlandse bedrijven op het gebied van Food, Cosmetics & Medical devices. We hebben bijvoorbeeld al een groot cosmeticamerk bezocht en een bekende snackproducent.

China wordt steeds meer een consumentenmarkt en er is daarom ook zeer veel aandacht en bereidheid in samenwerking op bovenstaande gebieden. Jiangsu, met de hoofdstad Nanjing, is een van de welvarendste en dichtstbevolkte provincies in China met meer dan 80 miljoen inwoners. In de aanpak voor een eventuele zakelijke samenwerking met een Chinese partner is het goed om te beseffen dat één Chinese provincie al vele malen groter is dan een aantal Europese landen bijelkaar. Elke regio heeft haar eigen aanpak, kent zelfs op bepaalde gebieden andere interpretaties of uitvoering van de wetgeving. Verdiep je daarom goed en bereid je goed voor wanneer je zaken wilt doen met China.

Wilt je meer weten over zakendoen met China, neem dan contact op via info@cgcb.nl

 

 

Deel dit artikel via:

Boudewijn Poldermans: opening Yili Innovation Centre

Opening Yili Innovation Centre

SPEECH door BOUDEWIJN POLDERMANS (包德文), Vice-voorzitter van de Netherlands China Business Council (荷中商务理事会)tijdens de openingsceremonie van de Yili Innovation Center Europe in Wageningen op 12 september 2018

 

Deel dit artikel via:

Handelsmissie E-Commerce & Export naar China oktober 2015

Handelsmissie E-Commerce & Export naar China

Wilt u meer weten over zakendoen in China

Neem deel aan onze handelsmissie en verken de mogelijkheden!

In navolging van de succesvolle handelsmissie E-Commerce & Export in maart jongstleden, organiseert CGCB International BV in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) van 25 tot en met 30 oktober 2015 een nieuwe;


E-Commerce, Fashion en Exportmissie naar Beijing, Shanghai en Hangzhou.


China is momenteel ‘s werelds snelst groeiende consumentenmarkt en biedt Nederlandse bedrijven diverse kansen en mogelijkheden. Voor Nederland is China een belangrijke handelspartner. Binnen de EU is Nederland, na Duitsland, de belangrijkste handelspartner en daarnaast de twee na grootste investeerder in China. Tijdens deze missie bieden wij u de kans om de vele mogelijkheden, die de Chinese markt biedt te verkennen.

Waarom deelnemen?

‘s Werelds grootste consumentenmarkt:

China is niet alleen de grootste economie, maar kent ook ’s werelds grootste consumentenmarkt. Door de toenemende welvaart en de groeiende Chinese economie zullen er in 2030 ongeveer een miljard Chinese middenklassers zijn.

Westerse producten zijn populair:

Door de snelle inkomensgroei en slechte ervaringen met sommige binnenlandse producten neemt de vraag naar westerse kwaliteitsproducten bovendien snel toe. Over heel China schieten (luxe) winkelcentra uit de grond, waar men kan shoppen naar kwalitatief goede producten. Importeurs en distributeurs zijn bijvoorbeeld op zoek naar partners op het gebied van voedingsmiddelen, fashion, en Dutch design-artikelen.

E-Commerce groeit snel!:

Daarnaast kent ook het online shoppen in China een groei en zal qua grootte al snel de Amerikaanse E-Commerce markt inhalen. E-Commerce maakt (nieuwe) producten gemakkelijk bereikbaar voor zowel consumenten als bedrijven over heel China, waarbij westerse merken populair zijn.

CGCB International BV en NCH begeleiden u op een praktische wijze:

Tijdens de missie ontmoet u, via matchmaking en bedrijfsbezoeken, belangrijke spelers, waaronder Alibaba en potentiële partners. U bezoekt de meest relevante E-commerce partijen, en ontvangt uitleg over de beste aanpak om in China uw producten en uw merk op de markt te brengen. Om u vooraf te informeren zal een pre-missie seminar over de Chinese import- en exportregelgeving onderdeel vormen van het programma. Dit seminar wordt uitgevoerd samen met de China Certification and Inspection Group (CCIC Europe).

Ook wanneer u besluit om te importeren biedt de Chinese maakindustrie u een breed scala aan producten. Deelnemen aan deze missie geeft u tips en informatie over het vinden van betrouwbare producenten van kwaliteitsproducten en hoe u het beste goederen kunt invoeren vanuit China.

In het Kort:

Wat:                      E-Commerce, Fashion & Exportmissie naar China
Steden:                     Beijing, Shanghai en Hangzhou
Wanneer:             25 tot 30 oktober 2015
Aanmelden:        Aanmelden vóór 9 oktober 2015 via het aanmeldformulier.
Klik hier om het formulier te downloaden

Kosten:                  NCH-leden: € 2.150,00 (Niet-leden: € 2.450,00)

De investering voor ‘startende’ exporteurs die (nieuwe) markten willen verkennen is slechts € 650,00* voor NCH-leden en € 950,00* voor niet NCH-leden. Neemt u s.v.p. contact met ons op inzake de voorwaarden, of raadpleeg de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

Reis- en verblijfskosten, visakosten en overige persoonlijke kosten zijn voor eigen rekening. Het NCH heeft gunstige voorwaarden afgesproken voor de hotelovernachtingen in China.

Organisatie:

De missie wordt georganiseerd door CGCB International BV en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering

Contact:

De projectleider van deze missie is de heer Kwan Chan

010-3414632 / 06-41361290.

E-mail: kchan@nchnl.nl of ykchan@cgcb.nl

Voorwaarden:

CGCB International BV en het NCH behouden zich het recht voor om deelnemers te selecteren. De handelsmissie gaat door bij een minimaal aantal van 12 deelnemers. U vindt hier de voorwaarden voor deelname.

* Geldt voor ‘startende’ exporteurs die een (nieuwe) buitenlandse markt willen verkennen. Bedrijven  kunnen via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een missievoucher ter waarde van maximaal € 1.500,00 ex BTW ontvangen voor deelname aan deze missie (onder bepaalde voorwaarden). U kunt deze aanvragen via de website. De deelnamekosten voor niet-startende exporteurs bedragen: € 2.150,00 voor NCH-leden, € 2.450,00 voor niet NCH-leden en € 4.995,00 voor consultants.  Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Deel dit artikel via:

Handelsmissie E-Commerce naar China maart 2015

Handelsmissie E-Commerce & Export naar China

Verken 's werelds grootste consumentenmarkt: China!

Neem deel aan onze handelsmissie en verken de mogelijkheden!

Van 22 tot 28 maart organiseert het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH)  i.s.m. CGCB International BV een multisectorale Import & Export missie naar Hangzhou, Shanghai, Shenzhen en Guangzhou wanneer ook premier Rutte en staatssecretaris Mansveld Shanghai en Shenzhen zullen bezoeken, die overigens Hangzhou en Guangzhou niet zullen aandoen. Een aantal collectieve programma-onderdelen zullen samenvallen met het programma van de missie Rutte. De investering voor ‘startende’ exporteurs die (nieuwe) markten willen verkennen is slechts € 450,00* voor NCH-leden en € 750,00* voor niet NCH-leden.

China is momenteel ‘s werelds snelst groeiende consumentenmarkt en biedt Nederlandse bedrijven diverse kansen en mogelijkheden. Voor Nederland is China een belangrijke handelspartner, binnen de EU staat Nederland na Duitsland op de 2e plaats en is daarnaast de twee na grootste investeerder in China. Tijdens deze missie bieden wij u de kans om de vele kansen en mogelijkheden die de Chinese markt biedt te verkennen.

Waarom deelnemen?

CGCB International BV en NCH begeleiden u op een praktische wijze:

Tijdens de missie ontmoet u, via matchmaking en bedrijfsbezoeken, belangrijke spelers, waaronder Alibaba en potentiële partners. U bezoekt de meest relevante E-commerce partijen, en ontvangt uitleg over de beste aanpak om in China uw producten en uw merk op de markt te brengen. Om u vooraf te informeren zal een pre-missie seminar over de Chinese import- en exportregelgeving onderdeel vormen van het programma. Dit seminar wordt uitgevoerd samen met de China Certification and Inspection Group (CCIC Europe).

Ook wanneer u besluit om te importeren biedt de Chinese maakindustrie u een breed scala aan producten. Deelnemen aan deze missie geeft u tips en informatie over het vinden van betrouwbare producenten van kwaliteitsproducten en hoe u het beste goederen kunt invoeren vanuit China.

In het Kort:

Wat:                              Import & Export missie naar China
Steden:                              Hangzhou, Shanghai, Shenzhen en Guangzhou
Wanneer:                    22 maart tot 28 maart 2015
Aanmelden:               Aanmelden vóór 1 maart 2015 via het aanmeldformulier.
Kosten:                              De investering voor ‘startende’ exporteurs die (nieuwe) markten willen verkennen is slechts € 450,00* voor NCH-leden en € 750,00* voor niet NCH-leden. Neem contact op met het NCH om hiervan gebruik te maken. (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib)

Reis- en verblijfskosten, visakosten en overige persoonlijke kosten zijn voor eigen rekening. Het NCH heeft gunstige voorwaarden afgesproken voor de hotelovernachtingen in China.

Organisatie:
De missie wordt georganiseerd door CGCG International B.V. i.s.m. het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering

Contact:
De heer Kwan Chan
070-3441516 / 06-41 361 290.
E-mail: ykchan@cgcb.nl of  kchan@nchnl.nl

Voorwaarden:                  Het NCH behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. De handelsmissie gaat door bij een minimaal aantal van 12 deelnemers. U vindt hier de voorwaarden voor deelname.

* Geldt voor ‘startende’ exporteurs die een (nieuwe) buitenlandse markt willen verkennen. Bedrijven  kunnen via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een missievoucher ter waarde van maximaal 1.500,- euro ontvangen voor deelname aan deze missie (onder bepaalde voorwaarden). U kunt deze aanvragen via de website. De deelnamekosten voor niet-startende exporteurs bedragen:

€ 1.950,00 voor NCH- en DDF-leden en € 2.250,00 voor niet NCH-leden. 

Deel dit artikel via:

We’d love to help

Contact Form